مقایسه فیلترهای خنک کننده رادیاتور با کیفیت و بی کیفیت

مشخصات فیلترهای بی کیفیت

مشخصات فیلترهای با کیفیت

واشر آب بندی

درزگیری ناکافی با بدنه

احتمال لق شدن فیلتر در زمان کارکردن رادیاتور

از دست رفتن آب رادیاتور

واشر آب بندی

درزگیری کامل با بدنه

فیلتر در هنگام کارکرد لق نمی شود

قابل اطمینان در دماهای بسیار بالا و بسیار پایین

تعویض فیلتر

امکان جدا شدن فیلتر

طراحی نامناسب

امکان لغزندگی و از جا در رفتن

تعویض فیلتر

امکان تعویض سریع فیلتر

تعویض آسان فیلتر حتی در شرایط دشوار و فضای نصب محدود

عدم لغزندگی

کاغذ فیلتر

عملکرد ناکافی جداسازی

سطح کم فیلتر به دلیل پخش نامنظم چین ها

استفاده از یک نوع کاغذ فیلتر در کاربردهای مختلف

تصفیه ضعیف آب به دلیل استفاده از مواد اولیه بی کیفیت

طول عمر کوتاه عملکرد کاغذ

کاغذ فیلتر

عملکرد بهینه تصفیه، به دلیل کیفیت بالای مواد اولیه (چسب و کاغذ)

پخش بهینه چین و ایجاد حداقل فشار

استفاده از کاغذ فیلتر مناسب و متفاوت در کاربردهای خاص و مختلف

تصفیه قوی آب به دلیل استفاده از مواد اولیه متناسب با کارکرد

طول عمر طولانی سرویس

پوسته فیلتر

عدم وجود پوشش سطحی و ایجاد خوردگی

ترکیدگی یا شکاف در پوسته

درز کردن آب به علت جدا شدن اتصال دیواره

پوسته فیلتر

پوشش سطحی مناسب برای حداکثر مقاومت در مقابل خوردگی

مقاومت بالا در برابر فشار و نوسانات

عدم درز آب به بیرون به دلیل مستحکم بودن دیواره